Vznik Klubu chovateľov bíglov Slovenska

04/01/2024
Pôvodné logo Klub chovateľov bíglov Slovenska

Dňa 5. februára 1994 sa konala ustanovujúca schôdza Beagle clubu SR na kynologickom oddelení Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave. 

Schôdzu viedol jej organizátor a pozývateľ MVDr. Stanislav Bučko. 

Prítomných 11 zakladajúcich členov sa vzájomne predstavilo, oboznámilo o svojich odborných zameraniach a ochote spolupracovať na ustanovení a konštituovaní klubu a na perspektívnom skvalitnení a rozšírení chovateľskej základne bíglov v Slovenskej republike: 

 • Jozef Dubníček, Bratislava 
 • Petra Lárišová, Bratislava 
 • Peter Bzdúch, Bratislava 
 • Marián Lomenčík, Banská Bystrica 
 • Milan Horváth, Dobšiná 
 • Vladimír Poliak, Dúbrava 
 • Vojtech Wolfinau, Pliešovce 
 • Pavol Odokienko, Trenčín 
 • Ivan Schnapp, Bratislava 
 • Zlata Čabajová, Bratislava 
 • Stanislav Bučko, Bratislava 

Členovia ustanovili prípravný výbor: 

 • predseda: Ing. Vladimír Poliak 
 • poradca chovu: MVDr. Stanislav Bučko 
 • výcvikár: Ing. Vojtech Wolfinau 
 • tajomník: Ing. Jozef Dubníček 

Na ustanovujúcej schôdzi bolo dohodnuté: 

 • názov klubu: Klub chovateľov bíglov 
 • zvolať na apríl 1994 celoslovenskú schôdzu klubu 
 • vypracovať stanovy a organizačný poriadok klubu 
 • prihlásiť klub na kynologickom oddelení ÚR SPZ Bratislava 
 • v rámci oblastnej výstavy psov plemien združených v SPZ prihlásiť Klub chovateľov Bíglov na I. Špeciálnu výstavu bíglov (výstava sa koná 1. mája 1994 v Žiline) 
 • Ing. Ivan Schnapp ponúkol svoje služby v oblasti spracovávanie databanky pre potreby matriky klubu 
 • schôdzu užšieho výboru zvolať na prvú dekádu marca 1994 – jej predmetom bude príprava celoslovenskej schôdze a prvej špeciálnej klubovej výstavy 

Na ustanovujúcej schôdzi bol prítomný prezident Slovenskej kynologickej jednoty Ing. Štefan Štefík. 

Dňa 10.marca 1994 sa konalo zasadnutie prípravného výboru Klubu chovateľov bíglov v priestoroch veterinárnej polikliniky na Karpatskej ulici v Bratislave. Výbor konštatoval, že vo februári 1994 kynologické oddelenie pri Kancelárii ústredia Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) realizovalo našu žiadosť o zastrešenie nášho klubu v SPZ a Slovenskej kynologickej jednote (SKJ). Súčasne cestou OR SPZ v Žiline nám umožnilo pri oblastnej výstave psov plemien združených v SPZ uskutočniť dňa 1. mája 1994 prvú Špeciálnu klubovú výstavu bíglov. 

Dňa 1.mája 1994 zabezpečí predseda klubu prostredníctvom OR SPZ v Žiline schôdzu zhromaždenia Klubu chovateľov bíglov, na ktorom sa uskutoční: 

 • voľba výboru klubu pre prvé funkčné obdobie 
 • prijatie vlastného organizačného poriadku (po predchádzajúcom pripomienkovaní a diskusii členov klubu k jednotlivým článkom) 
 • prerokujú sa všetky možnosti rozšírenia a skvalitnenia plemena bígl na území Slovenskej republiky 
 • prerokujú sa možnosti spolupráce so zahraničnými klubmi chovateľov bíglov a osobitne obojstranne želateľná spolupráca s Českým klubom chovateľov bíglov 

Prípravný výbor navrhol na schôdzu Zhromaždenia klubu týchto kandidátov do výboru klubu: 

 • predseda: Ing. Vladimír Poliak 
 • tajomník: Ján Vyšný 
 • poradca chovu: MVDr. Stanislav Bučko 
 • výcvikár: Ing. Vojtech Wolfinau 
 • matrikár: Ing. Ivan Schnapp 
 • revízor: RNDr. Pavol Odokienko 
 • redaktor: Ing. Marián Lomenčík 

Prípravný výbor podrobne prerokoval a odporučil predložiť na prijatie a schválenie klubového poriadku na schôdzu Zhromaždenia klubu. 

Prípravný výbor poveril tajomníka klubu uverejniť článok o vzniku nášho klubu v časopise Poľovníctvo a rybárstvo. 

Prípravný výbor navrhuje Zhromaždeniu klubu, aby sídlom klubu sa stal Liptovský svätý Mikuláš a súčasne požiadal predsedu klubu, aby v niektorom peňažnom ústave v Liptovskom svätom Mikuláši otvoril bankové konto klubu. 

Prípravný výbor nedoporučuje svojim členom zúčastňovať sa kynologických podujatí (výstavy a pod.) organizovaných SKZ – Slovenským kynologickým zväzom, ktorý nie je členom FCI. 

Dňa 01. mája 1994 sa konala členská schôdza Klubu chovateľov bíglov, ktorú viedol predseda prípravného výboru klubu Ing. Vladimír Poliak. 

Na členskej schôdze sa zúčastnilo 13 členov: Schnapp, Lárišová, Weinlichová, Weinlich, Lomenčík, Bučko, Ulianko, Lomenčík, Dubníček, Poliak, Wolfinau, Horváth, Špaldonová. 

Účastníci zhromaždenia prerokovali a schválili organizačný poriadok Klubu chovateľov bíglov. 

Zhromaždenie členov zvolilo výbor klubu v zložení: 

 • predseda: Ing. Vladimír Poliak 
 • podpredseda: Ing. Marián Lomenčík 
 • tajomník: Ing. Ivan Schnapp 
 • poradca chovu: MVDr. Stanislav Bučko 
 • výcvikár: Ing. Vojtech Wolfinau 
 • ekonóm: Ján Vyšný 
 • revízor: RNDr. Pavol Odokienko 


Zhromaždenie zaviazalo všetkých svojich členov na pravidelné podávanie informácii o vykonaných skúškach z výkonu a získaných oceneniach z výstav poradcovi chovu MVDr. Bučkovi a výcvikárovi Ing. Volfinauovi. Tieto informácie musia byť poskytované i pre permanentné dopĺňanie matriky u tajomníka klubu Ing. Schnappa a pre potreby redakcie spravodaja klubu podpredsedovi Ing. Lomenčíkovi.

Predsedovia klubu od vzniku po súčasnosť: 

 • 1994 – 1997 Ing. Vladimír Poliak 
 • 1997 – 2001 Ing. Andrea Chládeková 
 • 2001 – 2006 MVDr. Stanislav Bučko 
 • 2006 – 2015 Marcela Piszczatowska 
 • 2015 – 2020 Martin Cachovan 
 • od 2020 Milan Potrok 

Najbližšie výstavy