Kontakt

KLUB
CHOVATEĽOV
BÍGLOV
SLOVENSKA

 

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa Bratislava
IBAN: SK59 0900 0000 0001 7034 2193
BIC: GIBA SK BX

IČO: 31787096  |  DIČ: 2021362651

Milan Potrok
P R E D S E D A

e-mail: predseda@beagleclub.sk

Ing. Kamil Šulko
T A J O M N Í K,
ZÁSTUPCA KCHB V KR SPZ

e-mail: tajomnik@beagleclub.sk

Ing. Jarka Špaková
P O R A D C A   C H O V U

e-mail: poradca.chovu@beagleclub.sk

Ing. Katarína Kovář
V Ý C V I K Á R

e-mail: vycvikar@beagleclub.sk

Ing. Michal Kovář
E K O N Ó M

e-mail: ekonom@beagleclub.sk

Ing. Vladimír Špak
R E V Í Z O R

e-mail: spak@gphmi.sk