Podmienky chovnosti

Chovné jedince eviduje poradca chovu na základe žiadosti majiteľa jedinca o zaradenia do chovu.

žiadosti majiteľ prikladá originál PP2 fotografie (minimálne 9×13 cm) jedinca, 1x vo výstavnom postoji z profilu a 1x detail hlavy (čelný pohľad), tieto fotografie možno doručiť aj digitálnou formou – e-mailom, kópiu rozhodcovskej tabuľky z poľovných skúšok a v prípade, že je jedinec uchovňovaný na základe posudkov získaných na výstavách poriadaných pod záštitou FCI mimo SR aj kópie výstavných posudkov.

Poradca chovu skontroluje splnenie podmienok a rodokmeň zašle na adresu:

Slovenský poľovnícky zväz
Štefánikova 10
811 05 Bratislava

na zapísanie chovnosti do preukazu o pôvode.

Podmienky pre zaradenie jedincov do chovu:

  1. Jedinec má preukaz pôvodu a je zapísaný v SPKP.
  2. Jedinec všeobecne odpovedá požiadavkám štandardu pre plemeno bígel FCI č. 161 v platnom znení a nevykazuje žiadnu závažnú dedičnú vadu, ktorá môže výrazne ohroziť kvalitu života postihnutého jedinca alebo jeho budúcich potomkov a ktorá ho týmto automaticky vylučuje z chovu . Do chovu sa nesmú zaradiť jedince, na ktorých boli vykonané operačné zásahy na odstránenie anatomických, exteriérových či dedičných chýb. Pre zaradenie do chovu sa veterinárne potvrdenia zdôvodňujúce mechanické či iné chyby exteriéru neberú do úvahy.
  3. Musí dosiahnuť vek 15 mesiacov pre zaradenia do chovu.
  4. Pri importovaných jedincoch v majetku člena KCHB SR musia títo splniť podmienky chovnosti určené Klubom chovateľov bíglov SR.
  5. Jedinec musí ďalej spĺňať podmienky variantu I alebo variantu II nižšie uvedené:

Variant I

  • dosiahnuť po veku 12 mesiacov výstavné ocenenie výborný alebo veľmi dobrý a to 1x na výstave poriadanej Klubom chovateľov bíglov SR,
  • vykonať akúkoľvek poľovnú skúšku,

Fotografie – k žiadosti o uchovnenie doručí majiteľ jedinca poradcovi chovu 2 fotografie (minimálne 9×13 cm) jedinca, 1x vo výstavnom postoji z profilu a 1x detail hlavy (čelný pohľad), tieto fotografie možno doručiť aj digitálnou formou – e-mailom.

Variant II

  • dosiahnuť po veku 12 mesiacov výstavné ocenenie výborný alebo veľmi dobrý a to 1x na výstave poriadanej Klubom chovateľov bíglov SR a
  • 2x výborný na výstave so zadávaním titulu CACIB alebo CAC,

Fotografie – k žiadosti o uchovnenie doručí majiteľ jedinca poradcovi chovu 2 fotografie (minimálne 9×13 cm) jedinca, 1x vo výstavnom postoji z profilu a 1x detail hlavy (čelný pohľad), tieto fotografie možno doručiť aj digitálnou formou – e-mailom.

Poradca chovu:
 Ing. Jarka ŠPAKOVÁ
Jovsa 292, 072 32 Jovsa
mobil: 0918 678 912, e-mail: pasa@centrum.sk