Registrácia chráneného názvu chovu psov

Medzinárodná kynologická organizácia (FCI), ktorej je Slovenská republika od roku 1997 riadnym členom prostredníctvom Slovenskej kynologickej jednoty, ukladá v zmysle medzinárodného chovateľského poriadku povinnosť registrovať názvy chovu psov, pre všetkých svojich členov v medzinárodnom registri FCI v Belgicku.

Slovenská kynologická jednota, zástupca SR v FCI, vedie Centrálny register chránených názvov chovov psov v majetku občanov SR registrovaných na FCI.

Žiadateľ o chránenie registrovaného názvu chovu zašlepo potvrdení členstva v Klube chovateľov bíglov Slovenska (príslušnom chovateľskom klube), vyplnenú žiadosť zväzu, ktorého je členom (v našom prípade SPZ). K žiadosti priloží doklad o uhradení  poplatku vo výške 40,- € za vybavenie medzinárodne chráneného registrovaného názvu chovu. Bez uhradenia poplatku nebude žiadosť vybavená.

Žiadosť je potrebné vyplniť paličkovým písmom. Žiadosť je potrebné zaslať poštou, nie elektronicky prostredníctvom mailu. K žiadosti je potrebné priložiť obojstrannú kópiu občianskeho preukazu, kde treba ponechať čitateľné všetky údaje okrem rodného čísla a čísla OP.

Zväz po overení údajov odstúpi žiadosť Slovenskej kynologickej jednote, ktorá zabezpečí vyhotovenie podkladov a odoslanie žiadosti sekretariátu FCI. Zväz zároveň odvedie na účet SKJ určenú sumu, z ktorej SKJ uhradí poplatok FCI za chránenie registrovaného názvu chovu, založenie agendy a kompletné administratívne spracovanie.

Potvrdenie o chránenie registrovaného názvu chovu po zaregistrovaní v medzinárodnom registri FCI zašle SKJ žiadateľovi.

Vybavovanie názvu trvá asi 4 až 8 mesiacov. V prípade duplicity názvu, pošle SKJ žiadosť s novým názvom na FCI. Čas vybavenia žiadosti sa však úmerne znásobuje počtom duplicít. Doporučujeme preto požiadať o chránenie registrovaného názvu chovu s dostatočným predstihom a v žiadosti uvádzať viac názvov.