Klubový šampión

Poriadok pre udeľovanie titulu Klubový šampión

Podmienky pre udeľovanie čakateľstvá na titul Klubový šampión – CC (Certificate Club):

 1. CC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov na výstavách usporiadaných Klubom chovateľov bíglov Slovenska.
 2. CC sa môže udeliť psovi a suke s ocenením Výborný 1
 3. CC nie je nárokované a udeľuje ho na výstave oficiálne delegovaný rozhodca len pri mimoriadnych kvalitách jedinca.
 4. CC sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už získal titul Klubový šampión

Udelenie titulu Klubový šampión Klubu chovateľov bíglov Slovenska je podmienené:

 • Jedinec musí získať 2x CC na výstavách usporiadaných Klubom chovateľov bíglov Slovenska
 • CC boli udelené dvomi rôznymi rozhodcami
 • Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión musí byť členom Klubu chovateľov bíglov Slovenska

Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca žiadosť, obojstrannú fotokópiu preukazu o pôvode psa, originál posudkové listy a kartičky CC na adresu tajomníka klubu.

Title granting rules Club Champion

Conditions for awarding waiting for the title of Club Champion – CC (Certificate Club):

 1. CC is awarded to dogs and bitches especially in the middle, open, working and champion classes at exhibitions organized by the Club of Beagle Breeders of Slovakia.
 2. CC can be awarded to a dog and a bitch with the award Excellent 1
 3. CC is not claimable and is awarded at the show by an officially delegated judge only for exceptional qualities of the individual.
 4. CC can also be awarded to an individual who has already won the title of Club Champion

The awarding of the title of Club Champion of the Beagle Breeders Club of Slovakia is conditional on:

 • The individual must be awarded 2x CC at shows organized by the Club of Beagle Breeders of Slovakia
 • CC were awarded by two different judges
 • The owner of an individual who has met the conditions for the title of Club Champion must be a member of the Beagle Breeders Club of Slovakia

 After fulfilling the conditions, the owner of the individual will send a request form, double-sided photocopy of the dog’s pedigree, the original testimonials and CC cards to the address of the club secretary.

Alegra Little Carpathians
2022/01 suka Alegra Little Carpathians, Dominika Vrablicová/SK
2021/02 pes Aslan Little Carpathians, Milan Potrok/SK
2021/01 Big Brienne Keepsake Bohemia, Jana Kováčová/CZ
Bigsmithy Cheesecake
2020/03 suka Bigsmithy Cheesecake, Milan Potrok/SK
Airyn of Ambaland
2020/02 suka Airyn of Ambaland, Milan Potrok/SK
2020/01 pes Cosmostar Barefoot Bandit, Mag. Malgo Zwiercan-Kociuba/AT