Klubová výstava 2024

Miesto konania

Športovo – rekreačné stredisko MARINA LIPTOV (areál KEMP). Bobrovník 140, 032 23, SK. 

Rozhodca

My Biography: Lenka Frnčová, Czech Republic (WEINLINIE)

Chovu a výcviku loveckých psů se věnuji od svých 21 let. Moje první plemeno byl slovenský kopov a brzy potom bígl, který mě provází dodnes.

Moje chovatelská stanice se jmenuje „WEINLINIE“ (dříve Blýskavica podle hájenky v pohoří Javorie na Slovensku, kde jsem 11 let žila).
Můj chov je zaměřen na kvalitní exteriér a ve svém chovatelském programu preferuji pouze zdravé psy. Jsem zakládající člen Beagle clubu.

Nyní pracuji více jako rozhodčí pro posuzování exteriéru a posuzovala jsem ve 24 zemích světa.
Jsem FCI rozhodčím skupin III, IV, V, VI, VIII, IX, X & NON FCI a několika dalších plemen z dalších skupin.

Posuzuji také výkon loveckých psů a věnuji se myslivosti.

V současnosti máme s manželem Ladislavem malou smečku bíglů, Jack Russell teriérů a Malého Münsterlanda a věnujeme jim veškerý svůj volný čas.

Uzávierka

1. uzávierka 30.03.2024  |  2. uzávierka 13.04.2024

Program

10:00 Príjem psov | 10:30 Posudzovanie

Zápis do PP bude po skončení posudzovania.

Triedy

Rozdelenie tried je podľa platného výstavného poriadku SKJ.

Mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov
Dorast 6 – 9 mesiacov
Mladých 9 – 18 mesiacov
Stredná 15 – 24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (Priložiť kópiu pracovného certifikátu)
Šampiónov od 15 mesiacov (Priložiť kópiu šampionátu)
Veteránov od 8 rokov
Čestná od 15 mesiacov, je prístupná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu).
Bez kópie pracovného certifikátu alebo šampionátu bude pes automaticky preradený do triedy otvorenej.

Súťaže

Najkrajší pár psov  do tejto súťaže môže vystavovateľ/majiteľ (100% zhoda, nie spolumajiteľ) prihlásiť svojho psa a svoju suku, ktoré boli posúdené na tejto výstave.
Chovateľská skupina – do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch jedincov, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny.
Mladý vystavovateľ (junior handling) – do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť mladého vystavovateľa a svojho psa, bez zreteľa na to, či bol prihlásený na výstavu. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov veku mladého vystavovateľa.
Dieťa a pes – veková kategória vystavovateľa od 3 do 8 rokov

Tituly a čakateľstvá

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka ocenení známkou Výborný 1 v triede mladých.
CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky ocenení známkou výborný 1 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
Reserve CAC – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC.
CC – čakateľstvo na Klubového šampióna sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov na výstavách usporiadaných Klubom chovateľov bíglov Slovenska. CC sa môže udeliť psovi a suke s ocenením Výborný 1, CC nie je nárokované a udeľuje ho na výstave oficiálne delegovaný rozhodca len pri mimoriadnych kvalitách jedinca. CC sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už získal titul Klubový šampión.
Víťaz Klubovej výstavy mladší dorast – do súťaže postupujú pes a suka, ktorí získali ocenenie veľmi nádejný 1.
Víťaz Klubovej výstavy dorast – do súťaže postupujú pes a suka, ktorí získali ocenenie Veľmi nádejný 1
Víťaz Klubovej výstavy mladých – do súťaže postupujú pes a suka, ktorí získali ocenenie CAJC.
Víťaz Klubovej výstavy – do súťaže postupujú psy a suky, ktoré získali ocenenie CAC v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov. Najlepšiemu psovi a najlepšej suke bude udelený tento titul.
Víťaz Klubovej výstavy veteránov – do súťaže postupuje pes a suka, ktorí získali v triede veteránov ocenenie Výborný 1.
BOB – do súťaže postupujú Víťazi Klubovej výstavy, Víťaz Klubovej výstavy mladých a Víťaz Klubovej výstavy veteránov.
BOS – titul získa najlepší jedinec opačného pohlavia.

Veterinárne podmienky

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote. 

Protesty

Protest sa môže podať len z formálnych dôvodov, písomne vo výstavnej kancelárii, počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne so zložením vkladu 50€, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu – oceneniu, poradiu, udeleným titulom a pod. je neprípustný.

Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. 

Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. 

Predaj šteniec na výstave je prísne zakázaný!

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov. Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa. 

Preraďovanie do inej triedy je možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy.

Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporadujúcemu klubu (uvedenému v záhlaví propozícií), na spracúvanie svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v „prihláške na klubovú výstavu KCHBS“ a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, priezvisko)  a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke a v katalógu výstavy.

Prihlasovanie

www.onlinedogshows.sk

Prihlasovanie on-line: www.onlinedogshows.sk

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky. Nezabudnite uviesť variabilný symbol! Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu o pôvode psa. Iné doklady (puppy card, matriky a pod.) sú akceptované len pre triedy mladšieho dorastu a dorastu! 

Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a variabilný symbol) nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online. Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke.

Úhradu výstavného poplatku = bankový prevod je nutné realizovať do 24 hodín od prihlásenia psa cez online. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 7-ich dňoch vymazané. Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, musí uviesť variabilný symbol. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný symbol do správy-informácie pre príjemcu.

Doklady o úhrade nie je potrebné zasielať. Platba sa identifikuje podľa variabilného symbolu.

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. 

Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

Potvrdenie o prijatí psa na výstavu bude 5 dní pred výstavou potvrdené zaslaním vstupného listu na váš email.

Výstavné poplatky

Podmienkou prijatia prihlášky v sume zaplatenia pre členov je zaplatený členský príspevok na tento rok a členstvo v klube.

Jedince prihlásené do triedy mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej sa nepovažujú za 1. prihláseného psa.

 

1. uzávierka 

pre členov klubu

2. uzávierka 

pre členov klubu

pre nečlenov 

za 1. psa ( s katalógom)

35  

40

55

za každého ďalšieho psa

( bez katalógu)

30

35

50

trieda mladší dorast, dorast a veteránov

20

25

35

trieda čestná a súťaže

20

25

35

Bankové spojenie:
Názov účtu: klub chovateľov bíglov slovenska
ČÍSLO ÚČTU: 0170342193/0900
IBAN: SK59 0900 0000 0001 7034 2193
SWIFT CODE/BIC: GIBASKBX
Adresa banky: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
Variabilný symbol: uviesť z potvrdenia po prihlásení psa

V prípade otázok kontaktujte:
tajomnik@beagleclub.sk