Usmernenie SKJ – registrácia chovného zariadenia

Usmernenie pre členov SKJ

na povinnosti vyplývajúce pre majiteľov a chovateľov psov z Vyhlášky č. 283/2020 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 6. októbra 2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

V usmernení pre členov SKJ sa okrem iného uvádza:

Pre našich chovateľov a držiteľov čistokrvných psov, ktorí sú tzv. komerčnými chovateľmi vyplývajú z tejto vyhlášky nasledovné povinnosti:

1, Zaregistrovať svoje chovateľské zariadenie na územne príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS). Týka sa to nielen chovateľov ale i majiteľov psov, ktorí plánujú psov predať, darovať alebo iným spôsobom zmeniť majiteľa psa. (Tlačivo č. 1).

2, Oznámiť veterinárnej správe začatie predmetnej činnosti  i jej ukončenie. V prípade prerušenia činnosti taktiež oznámiť túto skutočnosť na územne príslušnej veterinárnej správe na predpísanom tlačive (Tlačivo č. 2)

3, Viesť evidenciu nezameniteľným spôsobom a archivovať ju tri roky. (Upozorňujeme, že chovatelia musia viesť záznamy o odchovoch tak ako im to ukladá chovateľský poriadok). Nezameniteľným sa rozumie evidencia, v ktorej jednotlivé zápisy budú na seba súvisle nadväzovať. Podľa vyjadrenia spoluautorov vyhlášky evidenciu bude možné viesť elektronickou alebo písomnou formou.  V písomnej forme postačuje obyčajný zošit, v ktorom sú vedené záznamy o jednotlivých psoch a úkonoch.  Odporúčame vedenie evidencie odkonzultovať s kompetentnými pracovníkmi príslušnej RVPS.

4, Upraviť svoje chovateľské zariadenia tak ,aby spĺňali minimálne kritéria na takéto zariadenia uvedené v tejto vyhláške.

Kontakty na RVPS SR: https://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.php

 

[row] [col span=“3″ span__sm=“12″] [ux_image_box img=“452″ image_width=“35″ link=“http://beagleclub.sk/wp-content/uploads/2021/01/Usmernenie-pre-clenov-SKJ-vyhlaska-283-2020.pdf“ target=“_blank“]

Usmernenie pre členov SKJ

[/ux_image_box] [/col] [col span=“3″ span__sm=“12″] [ux_image_box img=“452″ image_width=“35″ link=“http://beagleclub.sk/wp-content/uploads/2021/01/ZZ_2020_283_20201015.pdf“ target=“_blank“]

Vyhláška č. 283/2020

[/ux_image_box] [/col] [col span=“3″ span__sm=“12″] [ux_image_box img=“452″ image_width=“35″]

Príloha č.1 k Vyhláške č.283/2020

Žiadosť o registráciu chovu

[/ux_image_box] [/col] [col span=“3″ span__sm=“12″] [ux_image_box img=“452″ image_width=“35″]

Príloha č. 2 k Vyhláške č.283/2020

Ohlásenie činnosti chovu

[/ux_image_box] [/col] [/row]