Poplatky

Výška členských príspevkov a poplatkov

Klub chovateľov bíglov Slovenska
Štefánikova 10
811 05 Bratislava

Slovenská sporiteňa Bratislava
číslo účtu: SK5909000000000170342193
BIC: GIBA SK BX

 1. Výška členského príspevku

je 14,- € na člena trvale bývajúceho na území SR staršieho ako 18 rokov. Členovia mladší ako 18 rokov zaplatia symbolický príspevok 2,-€ a stanú sa členmi klubu iba vtedy, ak je členom klubu aj jeden z rodičov a má riadne zaplatený členský príspevok. V takom prípade majú deti-členovia nárok na 50% zľavu pri prihláške na špeciálnej alebo klubovej výstave do Junior handlingu. Pre zahraničných členov sa stanovuje príspevok 30,-EUR.
Príspevok musí člen uhradiť najneskôr do 31.3. bežného roka. Záujemcovia o členstvo odošlú prihlášku spolu s kópiou ústrižku o zaplatení členského príspevku na účet KCHB SR vo výške 14,-€  na adresu tajomníka klubu.       

 1. Ďalšie klubové poplatky:
  – poplatok za každé odchované šteňa 4,-€ (členovia)
  – poplatok za každé odchované šteňa 8,-€ (nečlenovia)
  – poplatok za skúšky podľa propozícií         
  – výstavný poplatok podľa propozícií            
 2. Variabilné symboly pre identifikáciu platby:

členský príspevok-VS: 01

členský príspevok pre zahraničných členov – VS: 02

členské deti-VS: 03

poplatok za každé odchované šteňa-VS: 04

poplatok za skúšky-VS: 05

výstavný poplatok-VS: 06

inzercia – VS: 07

zápisný príspevok-VS: 08

Uhradenie týchto poplatkov je povinnosťou každého člena klubu.