Členská prihláška do KCHB

Členská prihláška do Klubu chovateľov bíglov Slovenska.

KLUB CHOVATEĽOV BÍGLOV SLOVENSKA. 
Žiadam prijatie za člena a zaväzujem sa dodržiavať Stanovy Klubu chovateľov bíglov Slovenska a uznesenia orgánov klubu.

Kto si chce prihlášku pdf stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a odoslať klasickou poštou na adresu klubu, stále to môže urobiť.

Adresa bydliska
V čase podania žiadosti som/nie som* majiteľom/spolumajiteľom* jedinca plemena beagle
Sem nahrajte dokumenty (preukaz o pôvode psa, doklad o zaplatení členského a zápisného príspevku). Max. veľkosť jedného súboru je 3MB. Akceptované formáty jpg, png, pdf.
Vyplní Klub chovateľov bíglov Slovenska
Prihláška bola prerokovaná výborom klubu dňa:
bola schválená* – zamietnutá* {*/ nehodiace sa prečiarknite!}
Pridelené číslo členského preukazu: