Beagle Club Slovakia


vlajka SR vlajka VB

Podmienky pre udelenie šampionátov

Podmienky pre získanie titulu Slovenský šampión krásy

Slovenský šampión krásy sa môže udeliť, ak:

 1. Pes/suka získal 4x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
 2. Potrebné CAC boli získané minimálne v dvoch výstavných sezónach.
 3. CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
 4. minimálne 1 CAC zo štyroch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na národnej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty (do úvahy nepripadajú výstavy organizované SKZ a i.)
 5. 3 Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC.
 6. CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Reserve CAC z medzinárodných výstav.
 7. Nahradiť tromi Res. CAC možno nahradiť len jeden CAC.

Slovenský šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota
Štefánikova 10
811 05 Bratislava

K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, posudkových listov a fotokópiu preukazu o pôvode psa.

Od 1.1.2000 sú rozšírené podmienky pre udeľovanie Slovenského šampióna krásy pre pracovné plemená, pri ktorých je možné využiť aj tento variant pre uznanie šampióna krásy:

Slovenský šampión krásy sa môže udeliť, ak:

 1. pes-suka získali 2x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty,
 2. potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach,
 3. CAC boli udelené dvoma rôznymi rozhodcami
 4. jeden CAC z dvoch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, druhý na národnej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty,
 5. pes-suka úspešne absolvovali skúšku z výkonu, ktorá oprávňuje k zaradeniu do triedy pracovnej na národných a celoštátnych výstavách.

K žiadosti o priznanie šampióna treba priložiť potvrdenie alebo certifikát o úspešnom vykonaní predpísanej skúšky.

Podmienky pre získanie titulu Slovenský šampión krásy mladých

Titul Slovenský šampión krásy mladých sa udeľuje:

 1. ak pes alebo suka získali 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov,
 2. ak jeden z troch potrebných CAJC bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB,
 3. jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy.
 4. Slovenský šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.

Slovenský šampionát krásy mladých na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota
Štefánikova 10
811 05 Bratislava

K žiadosti treba priložiť originály CAJC kariet, posudkových listov z príslušných výstav a originál preukazu o pôvode psa.

Poplatok za Slovenského šampióna krásy mladých 10 €.
Poštovné a balné v SR 3,- €, do zahraničia 5,- €.

Podmienky pre získanie titulu Slovenský grand šampión

Podmienky pre získanie titulu Slovenský grand Šampión:

 1. Pes/suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy.
 2. Po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy musí pes/suka 3x získať v triede šampiónov titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
 3. CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
 4. Jeden CAC s troch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.

Slovenský grand šampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota
Štefánikova 10
811 05 Bratislava

K žiadosti treba pripojiť originály CAC kariet, originály posudkových listov, kópiu diplomu Slovenského šampióna krásy a kópiu preukazu o pôvode psa.

Poplatok za Slovenský grand šampionát:

 • psy v majetku občanov SR: 13,28 €
 • psy v majetku občanov ČR: 400,- Kč
 • psy v majetku občanov zo zahraničia: 20,- EUR

Poštovné a balné v SR 3,- €, do zahraničia 5,- €.

Podmienky pre získanie titulu Slovenský šampión veteránov

Podmienky pre získanie titulu Slovenský šampión veteránov:

 1. Pes/suka musí získať 3x Výborný 1 v triede veteránov na výstavách organizovaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
 2. Výborný 1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
 3. Jedno V1 s troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.

Slovenský šampión veteránov na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota
Štefánikova 10
811 05 Bratislava

K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov a kópiu preukazu o pôvode psa.

Poplatok za Slovenský šampión veteránov 5 €.
Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €.

Podmienky pre získanie titulu Klubový šampión

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubový šampionát KCHB SK CC – (Čakateľstvo na klubového šampióna):

 1. CC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov na výstavách poriadaných KCHB SK
 2. CC sa môže udeliť psovi a suke s ocenením V1
 3. CC nie je nárokové a udeľuje ho na výstavu oficiálne delegovaný rozhodca len pri mimoriadnych kvalitách jedinca
 4. CC sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už titul Klubový šampión KCHB SK získal

Udelenie titulu Klubový šampión KCHB SK je podmienené:

 1. Jedinec musí získať 2xCC na výstavách poriadaných KCHB SK.
 2. CC boli udelené minimálne dvomi rôznymi rozhodcami.
 3. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión KCHB SK, musí byť členom KCHB SK.

Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca fotokópiu preukazu o pôvode (kompletne obojstrannú) a posudkových listov spolu s kópiami CC kariet na adresu:
Ing. Jarka Špaková
Jovsa 292
072 32

mobil: 0918 678 912
e-mail: pasa@centrum.sk

Podmienky na získanie titulu Klubový šampión KCHB SK boli schválené výborovou schôdzou konanou dňa 3.5.2014.

UPOZORŇUJEME, že nekompletné žiadosti nebudú vybavené!

Conditions for Club Champion in English.


Beagle