Beagle Club Slovakia


vlajka SR vlajka VB

Výška členských príspevkov a poplatkov

1. Výška členského príspevku

je 14,- € na člena trvale bývajúceho na území SR staršieho ako 18 rokov. Zápisný poplatok pre nového člena je 6,-€ Členovia mladší ako 18 rokov zaplatia symbolický príspevok 2,-€ a stanú sa členmi klubu iba vtedy, ak je členom klubu aj jeden z rodičov a má riadne zaplatený členský príspevok. V takom prípade majú deti-členovia nárok na 50% zľavu pri prihláške na špeciálnej alebo klubovej výstave do Junior handlingu. Pre zahraničných členov sa stanovuje príspevok 30,-EUR.

Členský príspevok na následujúci rok musí člen uhradiť do 31. 12. predošlého roka.V prípade nezaplatenia je nutné uhradiť aj zápisný poplatok 6€. Nezaplatením členského príspevku do 31. 12. bežného roka členstvo automaticky zaniká. Záujemcovia o členstvo odošlú podpísanú prihlášku spolu s kópiou ústrižku o zaplatení členského príspevku na účet KCHB SR vo výške 14,-€ na adresu tajomníka klubu.

Číslo účtu klubu bíglov SR je:
0170342193/0900
IBAN: SK5909000000000170342193
BIC: GIBASKBX

2. Ďalšie klubové poplatky

  • poplatok za každé odchované šteňa 4,-€
  • poplatok za skúšky podľa propozícií
  • výstavný poplatok podľa propozícií

3. Variabilné symboly pre identifikáciu platby

členský príspevok VS: 01
členský príspevok pre zahraničných členov VS: 02
členské deti VS: 03
poplatok za každé odchované šteňa VS: 04
poplatok za skúšky VS: 05
výstavný poplatok VS: 06
inzercia VS: 07
zápisný príspevok VS: 08

Uhradenie týchto poplatkov je povinnosťou každého člena klubu.

Schválené členskou schôdzou konanou v Bobrovníku dňa 3.5.2014.


Beagle