Výška členských príspevkov a poplatkov

 

1. Výška členského príspevku

 

je 14,- € na člena trvale bývajúceho na území SR staršieho ako 18 rokov. Zápisný poplatok pre nového člena je 6,-€ Členovia mladší ako 18 rokov zaplatia symbolický príspevok 2,-€ a stanú sa členmi klubu iba vtedy, ak je členom klubu aj jeden z rodičov a má riadne zaplatený členský príspevok. V takom prípade majú deti-členovia nárok na 50% zľavu pri prihláške na špeciálnej alebo klubovej výstave do Junior handlingu. Pre zahraničných členov sa stanovuje príspevok 30,-EUR.

 

Členský príspevok na následujúci rok musí člen uhradiť do 31. 12. predošlého roka.V prípade nezaplatenia je nutné uhradiť aj zápisný poplatok 6€. Nezaplatením členského príspevku do 31. 12. bežného roka členstvo automaticky zaniká. Záujemcovia o členstvo odošlú podpísanú prihlášku spolu s kópiou ústrižku o zaplatení členského príspevku na účet KCHB SR vo výške 14,-€ na adresu tajomníka klubu.

 

Číslo účtu klubu bíglov SR je:

0170342193/0900

IBAN: SK5909000000000170342193

BIC: GIBASKBX

 

2. Ďalšie klubové poplatky

 

poplatok za každé odchované šteňa 4,-€

poplatok za skúšky podľa propozícií

výstavný poplatok podľa propozícií

 

3. Variabilné symboly pre identifikáciu platby

 

členský príspevok – VS:01

členský príspevok pre zahraničných členov  – VS:02

členské deti – VS:03

poplatok za každé odchované šteňa – VS:04

poplatok za skúšky  – VS:05

výstavný poplatok  – VS:06

inzercia – VS:07

zápisný príspevok – VS:08

 

Uhradenie týchto poplatkov je povinnosťou každého člena klubu.

 

Schválené členskou schôdzou konanou v Bobrovníku dňa 3.5.2014.

 
 
 
 

Chovateľský poriadok SPZ

 

Chovateľský poriadok SPZ si môžete stiahnuť tu: