Zápis chovateľskej stanice

 

Medzinárodná kynologická organizácia (FCI), ktorej je Slovenská republika od roku 1997 riadnym členom prostredníctvom Slovenskej kynologickej jednoty, ukladá v zmysle medzinárodného chovateľského poriadku povinnosť registrovať názvy chovateľských staníc, pre všetkých svojich členov v medzinárodnom registri chovateľských staníc FCI.

 

Slovenská kynologická jednota, zástupca SR v FCI, vedie centrálny register slovenských chovateľských staníc a pre svojich členov určila termín povinného chránenia nových názvov chovateľských staníc v medzinárodnom registri od 1.1.1994 s dodržaním tohto postupu:

 

Žiadateľ o chránenie názvu chovateľskej stanice zašle, po potvrdení členstva v KCHB (príslušnom chovateľskom klube), vyplnenú žiadosť zväzu, ktorého je členom (v našom prípade SPZ). K žiadosti pripojí originál alebo kópiu ústrižku o zaplatení poplatku 35,- € (1054,41 SK) za ochranu názvu.

Zväz po overení údajov odstúpi žiadosť Slovenskej kynologickej jednote, ktorá zabezpečí vyhotovenie dokladov a odoslanie žiadosti sekretariátu FCI. Zväz zároveň odvedie na účet SKJ určenú sumu, z ktorej SKJ uhradí poplatok FCI za ochranu názvu, založenie agendy a kompletné administratívne spracovanie.

Potvrdenie o chránení názvu chovateľskej stanice po zaregistrovaní v medzinárodnom registri zašle SKJ žiadateľovi.

Vybavovanie chov. stanice v FCI trvá asi 6 týždňov. V prípade duplicity názvu, pošle SKJ žiadosť s novým názvom na FCI. Čas vybavenia žiadosti sa však úmerne znásobuje počtom duplicít. Doporučujeme preto požiadať o chránenie názvu s dostatočným predstihom a v žiadosti uvádzať viac názvov.

Chovatelia, ktorí majú názov chovateľskej stanice chránený len v národnom – bývalom československom registri staníc ( v rokoch 1973 – 1993), môžu požiadať o jeho registráciu v FCI. Avšak v prípade výskytu rovnakého názvu prednosť má ten, ktorý chránila FCI. V takom prípade pôvodný názov stráca platnosť a chovateľ môže požiadať o chránenie nového názvu v registri FCI. Postup vybavovania i poplatok je rovnaký ako pri žiadosti o chránenie nového názvu v FCI. Národné chránené názvy chovateľských staníc si museli dať chovatelia preregistrovať do roku 2000. Potom už nie je možné zapisovať na ne odchované štence.

 

Poznámka (výťah z chovateľského poriadku FCI):

Súčasťou medzinárodne chráneného názvu chovateľskej stanice ja aj skratka FCI. (Súčasťou národne chránených názvov je skratka určená zástupcom členského štátu v FCI, v prípade Slovenska je to SK.) Rovnaký názov už nemôže byť priznaný žiadnemu chovateľovi z členských krajín FCI. Pre jedného chovateľa (jednu fyzickú alebo právnickú osobu) možno chrániť iba jeden názov chovateľskej stanice bez zreteľa na počet chovných jedincov a plemien v jeho majetku. Pod názvom chráneným fyzickej osobe môžu štence odchovávať aj príslušníci rodiny majiteľa názvu (manžel-manželka, deti staršie ako 18 rokov), vždy však s uvedením mena majiteľa stanice. Názov je nemenný a platí do konca života chovateľa. V prípade smrti majiteľa chovateľskej stanice vzťahujú sa na ňu dedičské práva.