Chovné podmienky pre plemeno beagle

 

Chovné jedince eviduje poradca chovu na základe žiadosti majiteľa jedinca o zaradenia do chovu.

 

K žiadosti majiteľ prikladá originál PP, 2 fotografie (minimalne 9×13 cm) jedinca, 1x vo výstavnom postoji z profilu a 1x detajl hlavy (čelný pohľad), tieto fotografie možno doručiť aj digitálnou formou – e-mailom, kópiu rozhodcovskej tabuľky z poľovných skúšok a v prípade, že je jedinec uchovňovaný na základe posudkov získaných na výstavách poriadaných pod záštitou FCI mimo SR aj kópie výstavných posudkov.

 

Poradca chovu skontroluje splnenie podmienok a rodokmeň zašle na adresu:

Slovenský poľovnícky zväz

Štefánikova 10

811 05 Bratislava

na zapísanie chovnosti do preukazu o pôvode.

 

Podmienky pre zaradenie jedincov do chovu

 

1. Jedinec má preukaz pôvodu a je zapísaný v SPKP.

2. Jedinec všeobecne odpovedá požiadavkám štandardu pre plemeno bígel FCI č. 161 v platnom znení a nevykazuje žiadnu závažnú dedičnú vadu, ktorá môže výrazne ohroziť kvalitu života postihnutého jedinca alebo jeho budúcich potomkov a ktorá ho týmto automaticky vylučuje z chovu . Do chovu sa nesmú zaradiť jedince, na ktorých boli vykonané operačné zásahy na odstránenie anatomických, exteriérových či dedičných chýb. Pre zaradenie do chovu sa veterinárne potvrdenia zdôvodňujúce mechanické či iné chyby exteriéru neberú do úvahy.

3. Musí dosiahnuť vek 15 mesiacov pre zaradenia do chovu.

4. Pri importovaných jedincoch v majetku člena KCHB SR musia títo splniť podmienky chovnosti určené Klubom chovateľov bíglov SR.

5. Jedinec musí ďalej spĺňať podmienky variantu I alebo variantu II nižšie uvedené:

 

Variant I:

dosiahnuť po veku 12 mesiacov výstavné ocenenie výborný alebo veľmi dobrý a to 1x na výstave poriadanej Klubom chovateľov bíglov SR,

vykonať akúkoľvek poľovnú skúšku,

Fotografie – k žiadosti o uchovnenie doručí majiteľ jedinca poradcovi chovu 2 fotografie (minimalne 9×13 cm) jedinca, 1x vo výstavnom postoji z profilu a 1x detajl hlavy (čelný pohľad), tieto fotografie možno doručiť aj digitálnou formou – e-mailom.

 

Variant II:

dosiahnuť po veku 12 mesiacov výstavné ocenenie výborný alebo veľmi dobrý a to 1x na výstave poriadanej Klubom chovateľov bíglov SR a 2x výborný na výstave so zadávaním titulu CACIB alebo CAC,

Fotografie – k žiadosti o uchovnenie doručí majiteľ jedinca poradcovi chovu 2 fotografie (minimálne 9×13 cm) jedinca, 1x vo výstavnom postoji z profilu a 1x detail hlavy (čelný pohľad), tieto fotografie možno doručiť aj digitálnou formou – e-mailom.

 

Poradca chovu:

 

Ing. ŠPAKOVÁ Jarka

Jovsa 292, 072 32 Jovsa

mobil: 0918 678 912

e-mail: pasa@centrum.sk

 

Text obsahuje dodatky schválené výročnou členskou schôdzou konanou v Bobrovníku dňa 3.5.2014.

 
 
 
 
 
 
 

Zápis chovateľskej stanice

 

Medzinárodná kynologická organizácia (FCI), ktorej je Slovenská republika od roku 1997 riadnym členom prostredníctvom Slovenskej kynologickej jednoty, ukladá v zmysle medzinárodného chovateľského poriadku povinnosť registrovať názvy chovateľských staníc, pre všetkých svojich členov v medzinárodnom registri chovateľských staníc FCI.

 

Slovenská kynologická jednota, zástupca SR v FCI, vedie centrálny register slovenských chovateľských staníc a pre svojich členov určila termín povinného chránenia nových názvov chovateľských staníc v medzinárodnom registri od 1.1.1994 s dodržaním tohto postupu:

 

Žiadateľ o chránenie názvu chovateľskej stanice zašle, po potvrdení členstva v KCHB (príslušnom chovateľskom klube), vyplnenú žiadosť zväzu, ktorého je členom (v našom prípade SPZ). K žiadosti pripojí originál alebo kópiu ústrižku o zaplatení poplatku 35,- € (1054,41 SK) za ochranu názvu.

Zväz po overení údajov odstúpi žiadosť Slovenskej kynologickej jednote, ktorá zabezpečí vyhotovenie dokladov a odoslanie žiadosti sekretariátu FCI. Zväz zároveň odvedie na účet SKJ určenú sumu, z ktorej SKJ uhradí poplatok FCI za ochranu názvu, založenie agendy a kompletné administratívne spracovanie.

Potvrdenie o chránení názvu chovateľskej stanice po zaregistrovaní v medzinárodnom registri zašle SKJ žiadateľovi.

Vybavovanie chov. stanice v FCI trvá asi 6 týždňov. V prípade duplicity názvu, pošle SKJ žiadosť s novým názvom na FCI. Čas vybavenia žiadosti sa však úmerne znásobuje počtom duplicít. Doporučujeme preto požiadať o chránenie názvu s dostatočným predstihom a v žiadosti uvádzať viac názvov.

Chovatelia, ktorí majú názov chovateľskej stanice chránený len v národnom – bývalom československom registri staníc ( v rokoch 1973 – 1993), môžu požiadať o jeho registráciu v FCI. Avšak v prípade výskytu rovnakého názvu prednosť má ten, ktorý chránila FCI. V takom prípade pôvodný názov stráca platnosť a chovateľ môže požiadať o chránenie nového názvu v registri FCI. Postup vybavovania i poplatok je rovnaký ako pri žiadosti o chránenie nového názvu v FCI. Národné chránené názvy chovateľských staníc si museli dať chovatelia preregistrovať do roku 2000. Potom už nie je možné zapisovať na ne odchované štence.

 

Poznámka (výťah z chovateľského poriadku FCI):

Súčasťou medzinárodne chráneného názvu chovateľskej stanice ja aj skratka FCI. (Súčasťou národne chránených názvov je skratka určená zástupcom členského štátu v FCI, v prípade Slovenska je to SK.) Rovnaký názov už nemôže byť priznaný žiadnemu chovateľovi z členských krajín FCI. Pre jedného chovateľa (jednu fyzickú alebo právnickú osobu) možno chrániť iba jeden názov chovateľskej stanice bez zreteľa na počet chovných jedincov a plemien v jeho majetku. Pod názvom chráneným fyzickej osobe môžu štence odchovávať aj príslušníci rodiny majiteľa názvu (manžel-manželka, deti staršie ako 18 rokov), vždy však s uvedením mena majiteľa stanice. Názov je nemenný a platí do konca života chovateľa. V prípade smrti majiteľa chovateľskej stanice vzťahujú sa na ňu dedičské práva.